Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

24.05.2024р.п'ятниця.СНІДАНОК:Каша молочна рисова.Какао. . ОБІД:Борщ український із сметаною. Хліб.Мафіни з овочами та твердим сиром.Салат з моркви та яблук.Каша гречана.Компот із яблук та свіжоморожених фруктів. . . .. ВЕЧЕРЯ:Вареники українські (з кисломолочним сиром)Соус сметанний.Лимонний напій.

Формування іншомовної комунікативної

компетентності дошкільнят

 

Практичною метою навчання дошкільнят іноземної мови є формування в них елементарної комуніка­тивної компетентності в межах передбаченого Про­грамою мовного мінімуму.

Комунікативна компетентність особистості базу­ється на мовленнєвій, мовній, соціокультурній і на­вчальній.  Мовленнєва — інтегрує компетентності в аудіюванні та говорінні, є вмінням адекватно і дореч­но застосовувати мову в конкретних ситуаціях. Мовна компетентність поєднує в собі фонетичну, лексичну та граматичну. Соціокультурна — включає країнознавчу та лінгвокраїнознавчу. Навчальна компетентність пе­редбачає сформованість навчальних умінь.

У процесі дошкільного навчання дитина здобуває лише початкові мовленнєві вміння, що базуються на елементарних знаннях з іноземної мови: рецептив­них слухових, лексичних, граматичних і продуктивних вимовних, лексичних і граматичних навичках. Таким чином, практична ціль навчання іноземної мови передбачає оволодіння такими вміннями як аудіювання та говоріння, достатніми для того, щоб всту­пити в діалог зі співрозмовником, долучитися до роз­мови, отримати і передати елементарну інформацію, пов’язану зі змістом дитячого спілкування, припинити розмову та ін., а не просто сказати якусь фразу іно­земною мовою.

Саме лише повідомлення і засвоєння дітьми мов­них (фонетичних, лексичних, граматичних) знань ще не забезпечує сформованості вміння спілкуватися засобами іноземної мови. Щоб це стало можливим, необхідно, передусім, сформувати в них іншомовні навички.

Навички — це дії, складові частини яких у процесі формування стають автоматичними. Це психічні ново­утворення, що характеризуються автоматизованістю, стійкістю, гнучкістю, не спричиняють напруження і швидко! стомлюваності. За наявності мовленнєвих на­вичок комунікативна діяльність відбувається швидше і продуктивніше. Навички формуються на основі засто­сування знань про відповідний спосіб дії шляхом ціле­спрямованих систематичних вправлянь. Це необхідні компоненти вміння. Автоматизованість — одна з най­головніших якостей будь-якої навички. Вона передба­чає швидке виконання операцій, цілісність, плавність, послаблення напруження.

Зв’язок між знаннями і навичками можна предста­вити у таких залежностях:

 1. фонетичні знання — рецептивні слухові І продук­тивні вимовні навички;
 2. лексичні знання — рецептивні лексичні і продук­тивні лексичні навички;
 3. граматичні знання — рецептивні граматичні і про­дуктивні граматичні навички.

Процес перетворення знань на певну навичку склад­ний і довготривалий. Недостатньо повідомити дітям, що “a frog” — це жабка, а “a fox” — лисиця і домогти­ся механічного запам’ятовування. Необхідно виконати велику кількість ігрових вправ, щоб: по-перше, чуючи кожне з цих слів, діти безпомилково впізнавали їх серед потоку решти іншомовних слів (сформованість фонетичної та лексичної рецептивних навичок), по-друге, могли самостійно вживати ці слова в комуні­кативній діяльності, не вдаючись до перекладу з рідної мови на іноземну чи навпаки (сформованість фоне­тичної та лексичної продуктивних навичок). Ще склад­нішим є процес формування граматичних навичок. Спочатку дитина має навчитися сприймати звуковий образ граматичної структури у потоці іншомовного мовлення (рецептивна граматична навичка). Напри­клад, “What can you do?” (“Що ти вмієш робити?”). Після цього у процесі гри дитина має пригадати і ві­дібрати необхідну для гри структуру і вимовити її (продуктивна граматична навичка). Після рецептивних проміжним етапом формування продуктивних (само­стійних, без підказки) навичок є вироблення репро­дуктивних навичок, коди дитина безпомилково повторює за вчителем мовний матеріал.

Після того, як у дитини сформуються знання та навички, на їхній основі будуть формуватися вміння. Вміння — це здатність самостійно виконувати певні дії, яка базується на доцільному використанні набутих знань і навичок. Методика навчання іноземної мови передбачає формування вмінь з аудіювання (рецеп­тивне), говоріння (продуктивне), читання (рецептив­не), письма (продуктивне).

У процесі дошкільного навчання можна формувати лише перші дві групи вмінь.

Кожне вміння спирається на свою групу навичок. Навчаючи дошкільнят іноземної мови, потрібно дба­ти про поетапне формування навичок, а в подаль­шому — відповідних умінь. Цьому сприяє поетапно-концентроване вивчення матеріалу. На занятті, присвяченому введенню нового матеріалу, формують­ся рецептивні мовленнєві навички, на наступному — продуктивні, на третьому та четвертому заняттях фор­муються відповідні мовленнєві вміння.

Звичайно, такий подія мети занять умовний. Не можна сподіватися, що формування навичок і вмінь в усіх дітей відбуватиметься одночасно. Педагог, окрім колективних форм навчання, має використовувати різні види індивідуальної роботи з дітьми, які з тих чи інших причин не засвоюють програмний матеріал.

У дошкільному навчанні іноземної мови всі мов­ні (фонетичні, лексичні, граматичні) навички та мов­леннєві (в аудіюванні й говорінні) вміння формуються паралельно, невіддільно одна від одної.

Розглянемо, як відбувається поступове формуван­ня знань, навичок і вмінь щодо спілкування іноземною мовою в межах однієї підтеми засобами спеціально укладеної ієрархії вправ із дотриманням принципу “від простого до складного”.

Кожна вправа має свою мету, зміст, методику про­ведення, займає своє чітко визначене місце у струк­турі заняття.

 

Тема «Тварини і птахи»

«Animals and birds»

ЗАНЯТТЯ №1

Введення нового матеріалу

Мета. Вводити нові знання, формувати рецептивні та репродуктивні навички.

            І.  Вступна частина. Привітання.

            ІІ. Основна частина. Введення нового матеріалу.

Мовна вправа № 1

Мета. Формувати мовні (фонетичні, лексичні, гра­матичні) рецептивні навички.

Фонетичний матеріал. Звуки [g, r, d, d?, р, t, k, і:, ?, ?:, ?, au].

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці:

 • назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish;
 • назви кольорів: green, yellow, brown, red;
 • рухи: jump, run, walk, swim.

Граматичний матеріал. Структури з модальним дієсловом can, як от: What can you do? — I can run.

На етапі введення нового матеріалу діти потрап­ляють до іграшкового цирку. їхнє завдання: уважно слухати, сприймати і осмислювати матеріал. Учитель виступає у ролі сценариста, режисера, декоратора, актора тощо.

Педагог. Діти, сьогодні ми з вами підемо до ан­глійського цирку.

На демонстраційному столику встановлені табличка “Цирк. The Circus” та інші декорації. Діти сідають пів­колом на килимку. Але вистава не починається.

Педагог. Діти, директор цирку щойно сказав мені, що звірі, які працювали в цирку, з’їли багато морозива і захворіли. І тому зараз цирк набирає нових артистів. Давайте поспостерігаємо.

З’являється іграшкова жабка, а потім по черзі ли­сичка, ведмедик, рибка. Директор цирку (лялька) веде діалог з претендентами:

 

 

 1. Who are you?

What can you do?

I am a frog.

I am green.

I can jump.

 

 1. Who are you?

What can you do?

I am a fox.

I am yellow.

I can run.

 

 1. Who are you?

What can you do?

I am a bear.

I’m brown.

I can walk.

 

 1. Who are you?

What can you do?

I am a fish.

I am red.

I can swim.

 • Хто ти?
 • Що ти вмієш робити?
 • Я – жабка.
 • Я зелена.
 • Я вмію стрибати.

 

 • Хто ти?
 • Що ти вмієш робити?
 • Я – лисиця.
 • Я жовта.
 • Я вмію бігати.

 

 • Хто ти?
 • Що ти вмієш робити?
 • Я – ведмідь.
 • Я коричневий.
 • Я вмію ходити.

 

 • Хто ти?
 • Що ти вмієш робити?
 • Я – риба.
 • Я червона.
 • Я вмію плавати.

 

Запитання і відповіді звучать тричі, переклад — один раз.

ІІІ. Розучування нового матеріалу.

Фонетична вправа № 2

Мета. Формувати фонетичні репродуктивні навички.

Фонетичний матеріал. Звуки [g, r, d, d?].

Під керівництвом пані Вимови (Miss Pronunciation) діти вчаться імітувати звуки, введені на попередньому етапі.

Разом з пані Вимовою на заняття прийшли її дре­сировані англійські звірята. Вони вітаються з дітьми іноземною мовою. Діти їм відповідають.

Педагог. Гусочка ґелґоче [g g g g g]. Маленький англійський песик ще не вміє сердитися і гавкає ось так [r r r r r] (звук має вимовлятися без вібрації).

У лісі англійські квіточки-дзвіночки співають [d d d, din-don, din-don, din-don] (діти повторюють цю пі­сеньку).

Час їхати додому, отож сідайте у свої казкові авто і заводьте мотор [d? d? d?],

Лексична вправа № 3 «Зоопарк»

Мета. Формувати лексичні репродуктивні навички

Лексичним матеріал. Назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish.

 

Педагог. Малята, уявіть, що ми з вами — казко­ві звірята і живемо в англійському зоопарку. Давайте розкажемо відвідувачам, як нас звати. Усі слова діти повторюють три-п’ять разів, імітуючи тембр кожного персонажа і виконуючи відповідні рухи.

A frog.    Жабка. (Діти стрибають як жабки).

А fish.     Риба. (Діти «плавають»).

A fox.     Лисиця. (Діти йдуть крадькома, однією рукою імітуючи рухи хвоста лисиці).

A bear.      Ведмідь. (Діти імітують ходу ведмедя).

Граматична вправа № 4 «Шеренги»

Мета. Формувати граматичні репродук­тивні навички.

Граматичний матеріал. Структура з мо­дальним дієсловом can: What can you do?

Педагог. Діти, гостям зоопарку дуже сподобалися наші кумедні звірятка. Вони цікавляться, що звірята вміють робити. Зараз ми станемо у дві шеренги. Малята першої шеренги — гості. Вони рухаються до звірят (діти іншої шеренги), які стоять на місці, і запитують: “Що ти вмієш роби1” ти?” — “What can you do?”.

Спочатку вправа виконується повільно, а запитання “What can you do?” діти промов­ляють тихо, а потім темп поступово при­швидшується і гучність збільшується. За другим разом шеренги міняються ролями.

Лексична вправа № 5 «Казкова квіточка»

Мета. Формувати лексичні репродук­тивні навички.

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці — назви кольорів: green, yellow, brown, red, blue, white, black.

Педагог показує дітям квітку з різнокольоровими пе­люстками і називає кожний колір (red, yellow, brown, green, white, blue, black), а діти повторюють три-п’ять разів.

Граматична вправа № 4 «Ми – спортсмени»

Мета. Формувати граматичні рецептивні навички.

Граматичний матеріал. Наказові речення: “Jump! Run! Walk! Swim!”.

На попередніх заняттях діти вже ознайомилися з командами “Run! Jump!”, а цього разу вони бу­дуть тренуватися давати накази й виконувати: “Walk! Swim!”.

Педагог. Діти, до нас завітав наш тренер — a coach. Він буде давати нам накази, а ми їх виконуватимемо.

ІV. Заключна частина. Музичний сеанс (сеанс сну).

Мовна вправа № 1

Мета. Формувати мовні (фонетичні, лексичні, гра­матичні) рецептивні навички.

Фонетичний матеріал. Звуки [g, r, d, d?, р, t, k, і:, ?, ?:, ?, au].

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці:

 • назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish;
 • назви кольорів: green, yellow, brown, red;
 • рухи: jump, run, walk, swim.

Граматичний матеріал. Структури з модальним дієсловом can: “What can you do? — I can run”.

Педагог. Малята, дресировані звірята стомилися і хочуть спати. Давайте ляжемо на килимочок і заплю­щимо очі. Close your eyes!

Педагог без перекладу повторює матеріал один раз, діти слухають, але не повторюють.

Прощання.

Оскільки в цьому занятті передбачається багато матеріалу, педагог добирає обсяг лексичних одиниць відповідно до вікових особливостей дітей.

ЗАНЯТТЯ № 2

Тренуємось спілкуватися

Мета. Формувати рецептивні та репродуктивні мовні (фонетичні, лексичні, граматичні) навички.

І.  Вступна частина. Привітання.

ІІ. Основна частина.

Фонетична вправа № 1

Мета. Формувати репродуктивні слухо-вимовні на­вички.

Фонетичний матеріал. Звуки [р, t, k]. Пані Вимова пропонує дітям дістати з коробочки з-під “Kinder surprise” пір’їнки.

Педагог. Діти, англійські дресировані звірята бу­дуть учити нас вимовляти нові звуки. Українські звуки [п, т, к] вимовляються без придиху. Щоб перекона­тися, піднесіть долоньку до ротика і повторюйте за мною [п, т, к]. Англійські звуки [р, t, k] вимовляються з придихом. Кожен по черзі підійдіть до мене, піднесіть долоньку до мого рота. Ви відчуваєте струмінь повіт­ря на долонці? Пам’ятайте, що дресировані звірята дуже спритні, вони вміло ловлять пір’їнки, що літають. Покладіть пір’їнку на свою долоньку і повторюйте за мною кожний звук.

Лексична вправа № 2 «Цирк»

Мета. Формувати лексичні рецептивні навички.

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці — назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish.

Перед початком гри вчитель, демонструючи наоч­ність, разом з дітьми три-п’ять разів повторює кожну лексичну одиницю.

Педагог. Діти, дресированим звірятам сподоба­лась наша кімната і всі вони поховались у різних місцях. Директор цирку шукає своїх артистів. Давайте йому допоможемо. Директор англійською мовою буде кликати кожного по черзі, а ви показуйте, де сховався артист.

Директор. А fish! (Діти показують рибку, а потім інших тварин).

Граматична вправа № 3 «Ми — спортсмени»

Мета. Формувати граматичні рецептивні навички.

Граматичний матеріал. Наказові речення: “Jump! Run! Walk! Swim!”.

Педагог. Діти, наш тренер — a coach — буде дава­ти нам накази, а ми їх виконуватимемо.

Діти виконують команди тренера.

Лексична вправа № 4 «Казковий магазин»

Мета. Формувати лексичні рецептивні навички.

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці — назви кольорів: green, yellow, brown, red, blue, white, black.

Перед початком гри педагог називає кожний колір, діти повторюють три-п’ять разів (red, yellow, brown, green, white, blue, black).

Педагог. Діти, нашим артистам для виступу потріб­но купити новий гарний одяг. Для цього ми підемо до казкового магазину. Там продається одяг різних кольорів. Щоб його купити потрібно правильно назвати колір англійською мовою. Ви всі будете продавцями, а я покупцем.

У кожної дитини на столі розкладено однакові на­бори одягу різного кольору. Наприклад, в однієї ди­тини — набір однакових штанців червоного, жовтого, зеленого чи коричневого кольору; в іншої — набір платтячок тощо На прохання педагога дитина “про­дає” одяг потрібного кольору.

Педагог. Give me green (blue, brown, red, yellow) one, please. Весь мовний матеріал діалогу, крім назв кольорів, діти знають з попередніх занять.

Дитина. Here you are!

Педагог. Thank you!

Граматична вправа № 5 «Хоровод»

Мета. Формувати граматичні репродуктивні на­вички.

Граматичний матеріал. Структура з модальним дієсловом can: What can you do?

Педагог. Діти, до нас по черзі будуть приходити гості — дресировані звірята. Давайте утворимо коло. Кожен наш гість ставатиме всередину кола, а ми бу­демо в нього запитувати, що він уміє робити: “What can you do?”.

Діти спочатку рухаються по колу повільно, стиха промовляють запитання: “What can you do?”, повто­рюючи його три-п’ять разів, поступово темп пришвид­шується, гучність збільшується. Ролі гостей виконують діти, яким одягають наголівнички-маски різних звірят. Гості нічого не відповідають, а тільки показують.

Граматична вправа № 6 «Чарівне дзеркало»

Мета. Формувати граматичні репродуктивні на­вички.

Граматичний матеріал. Структури з модальним дієсловом can: «I can run (jump, swim, walk)”.

Педагог. Діти, ми потрапили до казкової країни, де предмети вміють розмовляти. Зараз ми станемо парами одне навпроти одного: один у парі — артист цирку, а інший — чарівне дзеркало, що вміє рухатися і розмовляти. Я показуватиму рухи і говоритиму, що я вмію робити. Артисти, спочатку виконуйте рухи і сло­ва за мною, а ви, дзеркальця, повторюйте за вашим другом.

III. Заключна частина. Прощання.

ЗАНЯТТЯ № 3

Тренуємось спілкуватися

Мета. Формувати рецептивні, репродуктивні та продуктивні мовні (фонетичні, лексичні, граматичні) навички й мовленнєві вміння.

І.  Вступна частина. Привітання.

ІІ. Основна частина.

Фонетична вправа № 1

Мета. Формувати репродуктивні слухо-вимовні на­вички.

Фонетичний матеріал. Звуки [і:, ?:, ?, au].

Пані Вимова. Малята, давайте допоможемо жабці ловити метеликів. Широко розкрийте ротик, опустіть нижню щелепу і вимовляйте: [ае ае ае]: can, can, can.

Тепер давайте покрокуємо, як ведмедик, промов­ляючи [?: ?: ?: ?:]: walk, walk, walk. А тепер усміхніться (і: і: і: і:]: green, green, green. Нумо, пострибайте, як лисичка [? ? ? ?]: fox, fox, fox. Разом сядьте і позіхніть [ае ае ае ае]: brown, brown, brown.

Лексична вправа № 2 «Цирк»

Мета. Формувати лексичні рецептивні навички.

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці — назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish.

Перед початком гри педагог разом з дітьми три-п’ять разів повторює кожну лексичну одиницю.

Педагог. Діти, ви пам’ятаєте мультфільм про по­росятко Фунтика, який працював у цирку пані Беладони? Його господарка була такою злою, що артисти почали тікати від неї. Зараз ми поглянемо, хто втік цього разу.

На демонстраційному столику розташовані іграшки: рибка, лисичка, жабка і ведмедик.

Педагог. Close your eyes! (Ховає іграшку). Open your eyes! Who is absent?

Діти мають англійською мовою сказати, хто зник.

Мета. Лексична вправа № 3 «Казковий магазин»

Мета. Формувати лексичні продуктивні навички та діалогічні вміння.

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці — назви кольорів: green, yellow, brown, red, blue, white, black.

Перед початком гри педагог називає кожний колір, діти повторюють три-п’ять разів: red, yellow, brown, green, white, blue, black.

Ця гра проводиться аналогічно до гри № 4 заняття № 2 з ускладненням — діти діляться на пари: один з них покупець, інший — продавець. Потім вони міняються ролями.

Перша дитина. Give me green (blue, brown, red, yellow) one, please.

Друга дитина. Here you are!

Перша дитина. Thank you!

Граматична вправа № 4 «Ми — спортсмени»

Мета. Формувати граматичні репродуктивні навички.

Граматичний матеріал. Наказові речення: “Jump! Run! Walk! Swim!”.

Педагог. Діти, тренер має підготувати артистів до виступу. Давайте станемо у дві шеренги. Перша шеренга — артисти, друга — тренери. Тренери — coaches — даватимуть накази, а дресировані звірята виконуватимуть їх. Педагог пошепки дає наказ “тре­нерам”, вони повторюють, “артисти” виконують відпо­відні рухи. Потім ролі змінюються.

Граматична вправа № 5 «Чарівне дзеркало»

Мета. Формувати граматичні продуктивні на­вички.

Граматичний матеріал. Структури з модальним дієсловом can: «I can run (jump, swim, walk)”.

Ця гра в продовженням попередньої гри і прово­диться аналогічно до гри № 6 заняття № 2. Ускладнен­ня: діти самостійно мають називати, що вони вміють робити. Для полегшення педагог може давати наказ: “Jump! (Run! Walk! Swim!)”. Перша дитина — артист цирку — відповідає: “I can jump”, а друга — чарівне дзеркало — повторює рухи і слова.

Граматична вправа № 6 «Хоровод»

Мета. Формувати граматичні продуктивні на­вички.

Граматичний матеріал. Структура з модальним дієсловом can: What can you do?

Ця гра аналогічно до гри № 5 заняття № 2. Відмінність — діти стоять, а не рухаються по колу. В центр кола стає дитина — артист. Хтось із бажаючих запитує її, що вона вміє робити: “What can you do? “, а дитина має відповісти: “і can jump”— і показати.

 Фізкультхвилинка. Гра  «Ми — спортсмени»

Тренер запитує дітей: “What can you do?”. Діти від­повідають: “І can run, (walk, swim, jump)”. Тренер дає накази: “Run!”, а діти виконують.

Якщо накази добре засвоєні, в ролі тренера може виступати хтось із дітей.

ІІІ. Прощання.

ЗАНЯТТЯ № 4

Практика спілкування

Мета. Формувати продуктивні мовні навички та мовленнєві вміння в аудіюванні та говорінні.

На цьому занятті виконуються фонетичні, лексичні, гра­матичні вправи-ігри на розсуд педагога. За потреби він може повторювати вправи із заняття № 2 чи № 3, може зменшити чи збільшити кількість матеріалу залежно від успіхів дітей. Після того, як діти повторять матеріал, педа­гог організовує такі творчі (продуктивні) ігри-вправи.

Мовна вправа № 1. Гра «Відгадай»

Мета. Формувати мовні (фонетичні, лексичні, гра­матичні) продуктивні навички.

Фонетичний матеріал. Звуки [g, r, d, d?, р, t, k, і:, ?, ?:, ?, au].

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці:

 • назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish;
 • назви кольорів: green, yellow, brown, red.

Діти утворюють коло, хтось один — у центрі.

Варіант А. Дитина в центрі показує кар­тинку з певним кольором, а інші називають його, наприклад: “It’s green”.

Варіант Б. Дитина показує картинку із звірятком, а інші називають, що це за звірятко, наприклад: “A frog”.

 Мовленнєва вправа № 2.

Гра “У цирку. In the circus

Мета. Формувати мовленнєві монологічні вміння.

Фонетичний матеріал. Звуки [g, r, d, d?, р, t, k, і:, ?, ?:, ?, au].

Лексичний матеріал. Лексичні одиниці:

 • назви тварин: a frog, a fox, a bear, а fish;
 • назви кольорів: green, yellow, brown, red.
 • рухи: jump, run, walk, swim.

Граматичний матеріал. Структури з модальним дієсловом can: I can run.

Педагог. Дітки, в торбинці є іграшки — різні звірят­ка, але вони зачаровані. Щоб вони ожили, потрібно сказати, хто це, якого кольору, що вміє робити.

Наприклад, дитина виймає жабку і говорить: “I am а frog. I am green. I can jump”.

У цій та подібних іграх той, хто дає правильну від­повідь, отримує жетон, прапорець, зірочку.

Запропоновані вправи — не догма: за аналогією педагог може створювати власні ігри, з іншим сю­жетом і різними персонажами. Проте важливо, щоб була дотримана послідовність вправ, наступність у виробленні навичок і вмінь, використовуючи запропоновану систему роботи. Особливого значення на­буває принцип особистісно орієнтованого навчання. Педагог має уважно стежити за успіхами кожної ди­тини: за потреби — ще раз пояснити правила гри, повторити звук чи слово, уповільнити чи пришвид­шити темп мовлення тощо.

Головне пам’ятати: навчання іноземної мови — не самоціль, а віконце у цікавий і захопливий світ іншої культури, пригод, радісних знайомств і відкриттів!

No Comments »