Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

Додаток 21

до рішення ХХVІІІ сесії

міської ради VII скликання

11.10.2018 р. № 1289

 

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 39 «ЖУРАВЛИК»

КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

            Ужгород – 2018

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області далі – заклад освіти) знаходиться у комунальній власності.

1.2. Повна назва закладу освіти – заклад дошкільної освіти № 39 «Журавлик» комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської області.

Скорочена назва закладу освіти – ЗДО № 39 «Журавлик».

1.3. Тип закладу – заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від одного до шести (семи) років.

1.4. Юридична адреса закладу освіти: 88000, Закарпатська область, місто Ужгород, вулиця Павла Пестеля, 20.

1.5. Засновником закладу освіти є територіальна громада міста в особі Ужгородської міської ради. Заклад освіти безпосередньо підпорядкований управлінню освіти Ужгородської міської ради.

1.6. Заклад освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (далі – Положення), актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Базовим компонентом дошкільної освіти, власним Статутом.

1.7. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.8. Головною метою закладу освіти є забезпечення всебічного розвитку дитини передшкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

1.9. Діяльність закладу освіти спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • розвиток творчих здібностей та нахилів дітей;
 • корекцію відхилень та вад фізичного та мовного розвитку.

1.10. Основними завданнями закладу освіти є:

 • задоволення потреб громадян відповідної території у здобутті дошкільної освіти;
 • забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
 • створення безпечних та нешкідливих умов розвитку, виховання та навчання дітей, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей;
 • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 • сприяння збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей.

1.11. Заклад освіти:

 • забезпечує добір і розстановку кадрів;
 • додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 • формує освітню програму закладу;
 • утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи (відділення, групи).

Заклад освіти є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей передшкільного віку.

Заклад освіти самостійно планує свою діяльність та формує стратегію розвитку закладу.

1.12. Заклад освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, вимогами до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни й збереження матеріально-технічної бази.

1.13. Взаємовідносини між закладом освіти і юридичними та фізичними особами визначаються договорами, укладеними між ними.

 

 1. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Комплектування груп закладу освіти провадиться у межах ліцензованого обсягу.

2.2. Групи комплектують за віковими ознаками.

2.3. У закладі освіти функціонують групи:

 • загального розвитку;
 • 4 групи спецпризначення:

– одна логопедична група (з 5-6 років);

– три групи з вадами опорно-рухового апарату (сколіоз, сколосанка).

2.4. Наповнюваність груп визначається відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту».

2.5. Засновник може встановлювати меншу наповнюваність груп у закладі освіти.

2.6. Зарахування, відрахування та переведення дітей до закладів освіти для здобуття дошкільної освіти здійснюється відповідно до затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, порядку.

2.7. Приймає дітей до закладу освіти його керівник упродовж календарного року. Зарахування дитини у заклад освіти здійснюється за умови наявності можливості зарахування у заклад відповідно до порядку, встановленого підзаконними нормативно-правовими актами, на підставі:

– заяви одного з батьків або осіб, які їх замінюють;

– довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, про те, що дитина може відвідувати заклад освіти;

– свідоцтва про народження дитини;

– документа, який підтверджує статус пільгової категорії сім’ї (у разі наявності).

Для зарахування у групи компенсуючого типу додатково надаються:

– у логопедичну групу – висновок логопеда;

– у групу з вадами опорно-рухового апарату – висновок лікаря-ортопеда, хірурга.

2.8. За дитиною зберігають місце у закладі освіти за таких обставин:

 • хвороба дитини;
 • карантин;
 • санаторно-курортне лікування та реабілітація дитини;
 • відпустка батьків або осіб, які їх замінюють;
 • літній оздоровчий період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із закладу освіти здійснюється:

 • за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, який унеможливлює її подальше перебування у закладі освіти цього типу.

2.10. Директор закладу освіти зобов’язаний письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

 1. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

3.1. Режим роботи закладу освіти встановлюється засновником.

3.2. Заклад освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем упродовж року.

Вихідні дні – субота, неділя, святкові та неробочі дні.

3.3. Щоденний графік роботи закладу освіти: початок роботи закладу освіти – 07:00, закінчення – 19:00.

Графік роботи груп:

– групи загального розвитку: 07:00 – 19:00.

– групи компенсуючого типу: 07:30 – 17:30.

3.3. За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у закладі освіти може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти розпочинається 1 вересня й закінчується 31 травня наступного року.

4.2. Оздоровчий період у закладі освіти триває з 01 червня по 31 серпня.

4.3. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Освітні програми обирає педагогічна рада із переліку затверджених.

Колектив закладу має право розробляти освітню програму на основі типових, яку схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує директор.

4.4. Заклад освіти складає план роботи на рік, що конкретизує організацію освітнього процесу, який схвалює педагогічна рада та затверджує директор.

4.5. Заклад має право організовувати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти. Їх вводять лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

4.6. У закладі освіти визначено мову навчання і виховання дітей – українську.

4.5. Для здійснення освітнього процесу в закладі освіти використовують такі програми:

 • базова програма «Українське дошкілля»,
 • парціальні програми:

– програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»;

– програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик»;

– програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія»;

– програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»;

– програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;

– програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху»;

– програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»;

– регіональна програма міжкультурної освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Закарпаття».

4.6. Заклад освіти організує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

 • фізкультурно-оздоровчий;
 • соціально-моральний;
 • пізнавальний;
 • мовленнєвий;
 • художньо-естетичний;
 • креативний.

4.7. Заклад освіти надає додаткові освітні послуги:

 • гурток з вивчення англійської мови;
 • гурток з образотворчого мистецтва;
 • гурток шидокан-карате;
 • гурток «Талановиті діти» за напрямками:

– вокал;

– хореографія;

– театр.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Заклад освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у галузі фінансів.

5.2. У закладі освіти встановлено чотириразове, а в оздоровчий період – п’ятиразове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими властивостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладають на медичних працівників та директора закладу освіти.

5.4. Порядок встановлення плати за харчування дитини у закладі освіти визначається Кабінетом Міністрів України.

5.5. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.6. Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється.

5.7. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», які виховуються у закладі освіти.

 

 1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу.

До основних обов’язків медичних працівників закладу освіти належать:

– моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

– організація і проведення медичних оглядів, у тому числі поглиблених, профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, оцінка їх ефективності;

– здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;

– медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

– проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників закладу.

6.2. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.3. Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється відповідно до Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496.

 1. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є:

 • діти;
 • директор;
 • вихователь-методист;
 • вихователі;
 • вчитель-логопед;
 • практичний психолог;
 • соціальний педагог;
 • інструктор з фізкультури;
 • інструктор з плавання;
 • музичний керівник;
 • керівник (керівники) гуртка (гуртків);
 • помічники вихователів;
 • медичні працівники;
 • батьки або особи, які їх замінюють.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення:

 • грамота,
 • преміювання,
 • подяка.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в закладі освіти;
 • безоплатну дошкільну освіту;
 • безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;
 • безоплатне медичне обслуговування у закладі освіти;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також від фізичного та психічного насильства, приниження гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;
 • звертатися до закладів освіти, відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;
 • бути на громадських засадах асистентом дитини з особливими освітніми потребами або визначити особу, яка виконуватиме обов’язки асистента дитини;
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати розвитку своїх дітей;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу освіти.

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • стежити за станом здоров’я дитини;
 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

7.6. Педагогічну діяльність у закладі освіти може здійснювати особа, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, професійно-практичну підготовку, фізичний і психічний стан якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти – час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника закладу освіти обсягом менше тарифної ставки, передбаченої Законом України «Про дошкільну освіти», встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

7.8. Педагогічні працівники мають право на:

 • педагогічну ініціативу;
 • академічну свободу, включаючи свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів;
 • користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

7.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
 • дотримуватися академічної доброчесності;
 • дотримуватися педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дітей повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
 • формувати у дітей прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю дитині;
 • дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

7.11. Атестація та сертифікація педагогічних працівників закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»

7.12. Педагогічних та інших працівників приймає на роботу до закладу освіти його директор.

7.13. Працівники закладу освіти відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234, проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

7.14. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації, яку зазвичай проводять раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

7.15. Педагогічних працівників, які систематично порушують цей Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, не виконують посадових обов’язків, умов колективного договору або за результатами атестації не відповідають посаді, яку обіймають, звільняють з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

8.1. Управління закладом освіти здійснюється засновником та управлінням освіти Ужгородської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади управлінням освіти Ужгородської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

На посаду керівника закладу освіти призначається особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Директор закладу освіти:

 • організовує діяльність закладу освіти;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та контроль за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;
 • сприяє здоровому способу життя дітей та працівників закладу освіти;
 • діє від імені закладу освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис та кошторис за погодженням з управлінням освіти;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, охорони праці та вимог безпеки життєдіяльності;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють;
 • має інші права та обов’язки, передбачені чинним законодавством.

8.4. Постійний колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять:

 • директор;
 • педагогічні працівники;
 • медичні працівники.

До складу педагогічної ради закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради є директор закладу.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

8.5. Педагогічна рада закладу:

 • схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі освіти;
 • визначає план роботи закладу освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • визначає шляхи співпраці закладу освіти з сім’єю;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків.

8.6. Рішення педагогічної ради вводяться в дію рішеннями керівника закладу освіти.

Роботу педагогічної ради планують довільно відповідно до потреб закладу освіти.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 раз на рік.

8.7. У закладі освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, на яких заслуховують звіти керівника закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської діяльності закладу.

Загальні збори (конференція) колективу закладу освіти скликають не рідше ніж раз на рік.

Кількість учасників від працівників закладу освіти становить – 13 осіб, батьків – 13 осіб.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення ухвалюється простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.9. Загальні збори колективу:

 • ухвалюють Статут закладу освіти, зміни і доповнення до нього;
 • обирають раду закладу освіти, її членів і голову, встановлюють терміни їхніх повноважень;
 • заслуховують звіт директора з питань статутної діяльності, оцінюють його таємним або відкритим голосуванням;
 • розглядають питання освітньої, методичної та фінансово-господарської роботи закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи та розвитку закладу.

8.10. У період між конференціями діє рада закладу.

Кількість засідань ради визначають за потребою.

Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу організує виконання рішень загальних зборів колективу, розглядає питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст та форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.11. У закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, що формують з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, окремих громадян для залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу.

Піклувальну раду створюють за рішенням загальних зборів колективу або ради закладу освіти. Членів піклувальної ради обирають на загальних зборах колективу. Вони працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, якого обирають голосуванням на засіданні піклувальної ради з-поміж її членів. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але становить не менше ніж чотири рази на рік.

8.12. Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
 • залучення додаткових джерел фінансування;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників закладу освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом освіти;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

 

 1. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання та інші матеріальні цінності.

9.2. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Примірним переліком ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти.

9.3. Майно закладу освіти є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління.

9.4. Заклад освіти має земельну ділянку площею 1,0687 га, яка належить йому на праві постійного користування.

 

 1. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», законів про бюджет, власність, місцеве самоврядування та інших нормативно-правових актів.

10.2. Заклад освіти є неприбутковою організацією. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

10.3. Доходи (прибутки) закладу освіти використовуються виключно для фінансування видатків на утримання закладу освіти, реалізації цілей (завдань) і напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.4. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу освіти фінансуються за рахунок коштів засновника, інших джерел, не заборонених законодавством України.

10.5. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти:

 • міського бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;
 • батьків або осіб, які їх замінюють;
 • добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені законодавством України.

10.6. Заклад освіти у встановленому чинним законодавством порядку має право:

 • придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
 • здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для здійснення освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.7. Статистичну звітність про діяльність закладу освіти подають відповідно до законодавства.

10.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначає директор закладу відповідно до законодавства.

10.9. Бухгалтерський облік здійснюється самостійно закладом освіти.

10.10. Заклад освіти самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах і продуктах харчування, одержує їх на договірних основах, згідно з нормами, визначеними МОЗ України.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

11.1. Заклад освіти підпорядкований і підзвітний засновнику та управлінню освіти Ужгородської міської ради.

11.2. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит Державної служби якості освіти, що проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.3. Управлінням освіти Ужгородської міської ради у відповідності з чинним законодавством здійснюється контроль за виконанням завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти.

11.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється засновником згідно з чинним законодавством.

11.5. Контроль за іншими сторонами діяльності закладу освіти здійснює державна фіскальна служба, контрольно-ревізійні органи відповідно до чинного законодавства.

11.6. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю): громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

11.7. Безпосередньо у закладі освіти громадський нагляд (контроль) може проводитися виключно з дозволу керівника закладу освіти, крім випадків, встановлених законодавством.

 

XIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

12.1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

12.2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

 

ХІV. ЛІКВІДАЦІЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

14.1. Ліквідація, реорганізація чи перепрофілювання закладу освіти здійснюється за рішенням засновника або за рішенням суду.

14.2. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління закладом освіти. Ліквідаційна комісія складає баланс і подає його засновнику.

14.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

У разі припинення закладу освіти його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

14.4. При ліквідації і реорганізації закладу освіти звільненим працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з трудовим законодавством України.

14.5. Заклад освіти вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                                              А. Габор

Коментарі Вимкнено до Статут ЗДО