Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

ВІВТОРОК 21.09.2021 СНІДАНОК: Суп молочний вівсяний з маслом вершковим, булочка з маслом вершковим і твердим сиром, кавовий напій. ОБІД: Розсольник зі сметаною, хліб, біфштекс натуральний, горохове пюре з маслом вершковим, яслі/дієта- картопляне пюре з маслом вершковим, буряк тушений з цибулею, компот. ПОЛУДЕНОК: Молоко кип'ячене, булочка з маком. ВЕЧЕРЯ: Сарделька відварна, хліб, картопляне пюре з маслом вершковим, салат із свіжих овочів, чай.

                       ЗАТВЕРДЖУЮ:

                                                                           завідуюча ДНЗ            О.М. Фучко

 

 

План гурткової роботи

з навчання дітей середнього та старшого дошкільного віку англійської мови

на 2018 – 2019 навчальний рік

вчителя Задорожної Галини Юріївни

 

Витяг з програми Т.Шкваріної, І.Кулікової “Англійська мова для дітей дошкільного віку”

 

 

П’ятий рік життя

 

Тематика

спілкування

Мовленнєва

компетенція

Лінгвістична компетенція
Мов-

леннєва

функція

Засоби

вираження

Лексична Граматична Фонетична
Я та моя родина вітатися; Hello! I’m…

Goodbye.

Члени

родини

Граматичні

Структури засвоюють

імпліцитно(шляхом

сприймання

мовленнєвих зразків

у комунікативних

ситуаціях). Мовна

компетенція (граматична правильність

мовлення) формується

за рахунок

багаторазового

вживання

мовленнєвих конструкцій.

Іменник: множина

іменника.

Дієслово: to be, to

have got, can.

Прикметники, що

вказують на розмір та

колір.

Займенники: вказівні

(this),

особові

(l,you,he,she,me),

присвійні

(my,your,his,her).

Числівники:

кількісний (1-5)

Дотри-

мання

апрокси-

мованої

вимови

з ураху-

ванням

особ-

ливостей

англій-

ської

мови під

час про-

мовлення

слів і ви-

словів.

Мій будинок прощатися; Yes/No

Say…to me.

Кольори
Моє тіло

 

 

їжа

називати

щось/когось;

One,two,

three,four,

five.

Опис

Будинку

Природа виконувати

прості

вказівки;

Stand up.

Sit down.

Listen.

Числа

1-5

Тварини подякувати; Look at…

Give me…

Open…

Touch

your…

Point to…

Put…

Colour…

Jump up

and down.

Turn

around.

Please…

Thank you.

My

head/legs/

arms.

My ball…

Merry

Christmas!

Happy

New Year!

Happy

Easter!

Частини

тіла

їжа(овочі,

фрукти,

напої).

Мої іграшки

 

 

Свята(Різдво,

Великдень,день

народження)

вітати зі

святом;

Іграшки
Тварини

(свійські,

дикі).

У межах програмового матеріалу кожна дитина 5-го року життя має вміти:

 

Аудіювання Говоріння
• розуміти та реагувати на адресовані вітання;

• звертання, прохання, команди;

• впізнавати найбільш вживані слова;

• демонструвати розуміння ключових слів у зразках мовлення;

• розуміти та реагувати на запитання Так/Ні чи інших простих відповідей;

Монологічне мовлення:

• давати команду, висловлювати прохання;

• називати себе;

• називати та демонструвати предмет;

• відтворювати короткі вірші та пісні. Діалогічне мовлення:

• звертатися;

• відповідати на адресоване вітання, прощання;

• відповідати на команду вчителя чи іншої дитини;

• коротко відповідати на запитання вчителя чи іншої дитини.

 

Шостий рік життя

Сфери спілкування Тематика

ситуа-

тивного

спілкування

Мовленнєва, компетенція Лінгвістична компетенція Соціокультурна

компетенція

Загально-

навчальна

компетен-

ція

Мов-

леннєва

функція

Засоби

вираження

Лексична  

 

Граматична

 

 

Фонетична
Публічна

Особистісна

Я та моя

родина

Моя кім-

ната

Моє тіло

(Обличчя)

їжа

Природа

(Тварини)

Мої

іграшки

Мій одяг

Свята і

традиції

• при-

вітати-

ся;

• по-

проща-

тися;

• пред-

ста-

вити

себе/

когось;

• на-

зивати

щось/

когось;

• ви-

кону-

вати

про-

сті ін-

струк-

ції;

Hello! I’m…

•Goodbye.

I’m a boy/a

girl.

How are

you?

• Fine,

thank you.

Come in.

One, two,

three,

four, five,

six, seven,

eight, nine,

ten…

Stand up,

Sit down,

Listen.

Look at…

Give me,..

Open…

Touch

your… Move your…

Члени

родини.

Кольо-

ри.

Опис

кімна-

ти,

Числа

1-10.

Частини

тіла (об-

личчя).

Їжа

(овочі,

фрукти,

напої,

хліб-

ні виро-

би).

Іграшки

(train,

kite…) Одяг (shirt, skirt,…)

Граматичні

структури засво-

юють імпліцитно

(шляхом спри-

ймання мовлен-

нєвих зразків у

комунікативних

ситуаціях). Мовна компетенція

(граматична

правильність

мовлення) форму-

ється за рахунок

багаторазового

вживання мовленнєвих структур. Іменник:

множина іменників (закінчення

-s; -es), Дієслово:

to be, have got; can. Прикметни­ки, що вказують на розмір і колір.

Дотри-

мання

апрок-

симова-

ної вимо-

ви з ура-

хуванням

особ-

ливостей

англій-

ської

мови під

час про-

мовляння

слів і ви-

словів

• обира-

ти і вжива-

ти відповідні

до ситуації

спілкування

привітання;

• відрізня-

ти імена ді-

тей, клички

тварин, пер-

сонажів ві-

домих казок,

мультфільмів

у іншомовній

культурі;

• розумі-

ти особли-

вості приві-

тань зі свя-

том і вжива-

ти їх відпо-

відно до си­туації спіл­кування;

• розумі-

ти і ви-

конува-

ти прості

інструк-

ції вихо-

вателя;

• розумі-

ти і від-

творюва-

ти мов-

леннєві

зразки,

насліду-

ючи ви-

ховате-

ля;

• спів-

працю-

вати

у парі/

групі

 

Сфери спілкування Тематика

ситуа­тивного спілкування

Мовленєва

компетенція

Лінгвістична компетенція

 

 

Соціокультурна компетенція Загально-

навчальна компетен­ція

Мов- леннєва функція Засоби вираження Лексична Граматична Фонетична
Публічна, Особистісна • ста-

вити

запи-

тання

та від-

повіда-

ти на

них;

• подя-

кува-

ти;

• розу-

міти та

вико­нувати вказів­ки (ко­ман­ди); • віта­ти зі святом

Point to…

Colour…

Please…

Count…

Stop!

Let’s…

Put on…

Thank you.

Happy

Halloween

Merry

Christmas!

Happy New

Year!

Тварини

(свій-

ські,

дикі)

Займенник: вказівні (this), особові (I, you, they,

me), присвійні

(my, your).

Числівник:

кількісний (1-10)

• знати пра-

вила ввічли-

вості;

• мати за-

гальне уяв-

лення про

специфіку

свят в іншо-

мовній куль-

турі;

• розуміти

особливос-

ті привітань

зі святом і вживати їх відповідно до ситуації

 

No Comments »