Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

Заклад дошкільної освіти №39 «Журавлик» Ужгородської міської ради

                                       Наказ

6 травня 20021р.                                            № 74

Про затвердження Положення

про внутрішню систему забезпечення

якості освіти у ЗДО .

  На виконання  вимог статті 41 Закону України «Про освіту»,  відповідно Методичних рекомендацій з питання формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти  Державної служби якості освіти  від 18.01.2021р., з метою підвищення якості освіти у ЗДО, розроблення структури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, на підставі рішення педагогічної ради від 06.05.2021р, протокол № 3

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити та ввести в дію  Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО №39 «Журавлик».\додаток до наказу \.

2.Створити робочі групи, які вивчатимуть та оцінюватимуть системи  за кожним із напрямів.

3. Вихователю-методисту Машкарі М.М. забезпечити публічний доступ до тексту Положення через сайт ЗДО.

4. З наказом познайомити всіх працівників ЗДО.

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор ЗДО                                         О.М.Фучко

                                                                            Затверджено

Наказ директора

закладу дошкільної освіти №39

06.05. 2021 №  74

Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти

 закладу дошкільної освіти  №39  «Журавлик» Ужгородської міської ради Закарпатської області


          І. Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) закладу дошкільної освіти  №39  «Журавлик») розроблено відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про освіту», нормативно-правових актів, направлених на реалізацію Концепції Нової української школи, Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу  дошкільної освіти № 39 «Журавлик» Ужгородської міської ради.

1.2. Педагогічна рада як колегіальний орган управління закладу дошкільної освіти  № 39 «Журавлик» формує систему та затверджує процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (ст. 20 Закону України «Про до­шкільну освіту»),

1.3. Положення поширюється на всіх працівників ЗДО № 39 «Журавлик», які здійснюють професійну діяльність відповідно до трудових договорів.

1.4. Термін дії Положення необмежений. Положення діє до затвердження нового.

1.5. Функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – ВСЗЯО) за­безпечує директор ЗДО № 39 «Журавлик» в межах наданих йому повноважень.

1.6. Коригування змісту, зміни та доповнення до цього Положення вносить директор за згодою педагогічної ради ЗДО № 39 «Журавлик».

1.7. Критерії ефективності ВСЗЯО:

– всебічний розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, зді­бностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду;

– якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників ЗДО № 39 «Журавлик»;

– оптимальне матеріально-технічне, навчально-методичне, психолого-педагогічне, ме­дико-соціальне забезпечення якісної організації освітнього процесу;

– дієва система управління ЗДО № 39 «Журавлик».

1.8. Компоненти ВСЗЯО:

– стратегія (політика);

– організаційно-функціональна структура;

– процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності;

– критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних праців­ників;

– умови якісної організації освітнього процесу (умови, за яких стає досяжним належний рівень освіти вихованців закладу);

– системи та процеси управління ЗДО № 39 «Журавлик», зокрема інформаційні;

– система та механізми забезпечення академічної доброчесності.

ІІ. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1. Стратегія (політика) внутрішньої системи забезпечення якості освіти (далі – Політи­ка) визначає мету й завдання її впровадження та принципи, на яких вона будується.

2.2. Мета Політики ВСЗЯО:

– гарантування якості дошкільної освіти здобувачів;

– формування довіри суспільства до ЗДО № 39 «Журавлик».

2.3. Завдання Політики ВСЗЯО:

– створювати освітнє середовище для оптимального розвитку кожного вихованця, від­повідно до його задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особли­востей, культурних потреб;

– забезпечувати умоли постійного професійного зростання та самореалізації педагогів;

– актуалізувати питання забезпечення умов, які сприяють якісній організації освітнього процесу та інклюзивній освіті;

– отримувати об’єктивну інформацію про функціонування і розвиток ЗДО № 39 «Журавлик»;

– сприяти розвитку партнерських відносин усіх учасників освітнього процесу;

– забезпечувати інформаційну відкритість діяльності ЗДО № 39 «Журавлик»;

– запобігати проявам дискримінації, булінгу;

– знаходити оптимальні чинники впливу на результативність освітнього процесу та впроваджувати їх у дію.

2.4. Принципи Політики ВСЗЯО:

дитиноцентризм. Головний суб’єкт, на я кого спрямована освітня діяльність                   ЗДО № 39 «Журавлик», – дитина;

автономність. Самостійність у визначення стратегії і напрямів розвитку ЗДО № 39 «Журавлик», ви­борі форм і методів організації освітнього процесу, які відповідають нормативно-правовим до­кументам, Базовому компоненту дошкільної освіти;

системність. Усі компоненти та функції системи управління діяльністю ЗДО № 39 «Журавлик» взаємопов’язані, що створює взаємозалежність між ними;

цілісність. Єдність усіх видів освітніх впливів на здобувача дошкільної освіти, їх підпо­рядкованості головній меті освітньої діяльності, яка передбачає всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності;

вдосконалення. Потреба постійного вдосконалення освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результа­тивність освітньої діяльності;

партнерство. Взаємодія учасників освітнього процесу, побудована на довірі та повазі, зацікавленості до суб’єктів, освітнього процесу, відповідно до їх поточних та майбутніх потреб, готовності до конструктивної співпраці для досягнення високої якості освітнього процесу;

відкритість і прозорість. Процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності відкриті та зрозумілі для учасників освітнього процесу;

гнучкість і адаптивність. Можливість відповідно до внутрішніх умов та зовнішніх впливів міняти методи управління якістю, отримувати зворотні зв’язки та різні комунікації;

інноваційність. Здатність продукувати та впроваджувати нові, відсутні у практиці ЗДО № 39 «Журавлик» ідеї, технології, методики, пов’язані із забезпеченням якості дошкільної освіти.

ІІІ. Організаційно-функціональна структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3.1. Організаційно-функціональна структура ВСЗЯО – це суб’єкти, які здійснюють або включені у процеси оцінювання якості освіти та інтерпретації отриманих результатів: адміні­страція закладу; тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, групи моніторингу); педагогічна рада.

3.1.1. Адміністрація закладу дошкільної освіти:

– формує блок локальних актів, що регулюють функціонування ВСЗЯО закладу дошкіль­ної освіти і додатків до них, представляє їх на засіданні педагогічної ради, після схвалення пе­дагогічною радою, керівник затверджує і контролює їх виконання;

– готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення ВСЗЯО у ЗДО № 39 «Журавлик», бере участь у заходах щодо змісту пропозицій;

– організовує проведення у ЗДО № 39 «Журавлик» контрольно-оцінних процедур;

– забезпечує умови для підготовки педагогів ЗДО № 39 «Журавлик», батьків або інших законних представників дітей, громадських експертів до здійснення контрольно-оцінних процедур;

– організовує та здійснює систему моніторингу якості освіти: збір, обробку (аналіз), збе­рігання та надання інформації про стан і динаміку розвитку на рівні ЗДО № 39 «Журавлик»;

– формує інформаційно-аналітичні матеріали за результатами оцінки якості освіти та на­дає інформацію про якість освіти на різні рівні системи управління (педагогічна рада, загальні збори колективу тощо);

– ухвалює управлінські рішення щодо розвитку якості освіти на основі аналізу результа­тів, отриманих в процесі реалізації ВСЗЯО.

3.1.2. Тимчасові структури (творчі ініціативні групи педагогів, група моніторингу):

– розробляють або формують методики оцінки якості освіти за напрямами діяльності ЗДО № 39 «Журавлик»: параметри, критерії та показники, методи та форми;

– беруть участь в експертизі динаміки розвитку вихованців та рівня професійної компе­тентності педагогів ЗДО № 39 «Журавлик»;

– формують пропозиції для адміністрації з вироблення управлінських рішень за резуль­татами внутрішньої оцінки якості освіти на рівні ЗДО № 39 «Журавлик».

3.1.3. Педагогічна рада:

– діє в межах повноважень, визначених нормативно-правовими актами;

– розглядає, ухвалює та оцінює основні питання діяльності ЗДО № 39 «Журавлик»;

– ухвалює рішення щодо питань функціонування ЗДО № 39 «Журавлик», оновлення змісту освіти в зв’язку з появою нових стандартів освіти; підвищення рівня професіоналізму пе­дагогів через впровадження нових освітніх технологій; підвищення якості освіти на основі ана­лізу результатів, отриманих у процесі оцінки якості.

IV. Процедури внутрішньої системи оцінювання якості освіти та освітньої діяльності

4.1. Процедурами ВСЗЯО є внутрішній контроль якості освітньої діяльності (далі – Контр­оль) та внутрішній моніторинг якості освіти (далі – Моніторинг), які дають змогу здійснювати систематичний аналіз якості організації освітнього процесу, його ресурсного забезпечення, ре­зультатів. Процедури ВСЗЯО спрямовані на:

– удосконалення планування та організації освітнього процесу, спрямованого на розви­ток компетентності здобувачів  освіти;

– посилення кадрового потенціалу закладу освіти та формування системи методичної роботи, яка сприяє підвищенню професійної кваліфікації педагогічних працівників;

– формування й удосконалення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти ЗДО № 39 «Журавлик»;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освіт­нім процесом;

– максимальне усунення ефекту неповноти і неточності інформації про якість освіти, як на етапі планування освітніх результатів, так і на етапі оцінки ефективності освітнього процесу по досягненню відповідної якості освіти.

4.2. Процедура Контролю у ЗДО № 39 «Журавлик» визначається логічним та доцільним об’єднанням його видів (тематичний, підсумковий, фронтальний, оперативний) та змісту. Під час планування контролю застосовується технологічний прийом – розробляються циклогра­ми, відповідно до методичних рекомендації,

4.3. Процедура Моніторингу будується відповідно до визначених у ЗДО № 39 «Журавлик» напрямів.

4.4. Для процедури Контролю та Моніторингу з урахуванням напрямів, тем та змісту доби­раються доцільні методи та джерела отримання інформації.

4.5. Моніторинг є методом та формою Контролю.

4.6. Результати процедур Контролю та Моніторингу оприлюднюються у формі:

– аналітичної доповіді на засіданні педагогічної ради;

– звіту керівника на загальних зборах (конференції) колективу;

– проблемного аналізу – комплексне самооцінювання функціонування та розвитку за­кладу дошкільної освіти у Програмі розвитку;

– аналізу підсумків діяльності ЗДО № 39 «Журавлик» за навчальний рік та оздоровчий період – щорічне самооцінювання.

4.7. Комплексне самооцінювання функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до критеріїв та індикаторів, пропонованих Державною службоюякості освіти України. Проблемний аналіз комплексного самооцінювання є основою для розроблення Програми розвитку  ЗДО №39 ( здійснюється один раз на 5 років).

4.8.Щорічне самооцінювання підсумків діяльності закладу за навчальний рік та літній період здійснюється за блоковою системою аналізування. Підсумковий аналіз є першим розділом Плану роботи закладу на навчальний рік та літній період та основою для його розроблення.

4.9. План роботи ЗДО №39 «Журавлик» на навчальний рік та літній період є програмою реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10. Документи та матеріали, які засвідчують системність реалізації процедур ВСЗЯО.

4.10.1.Документи:

– Програма розвитку ЗДО № 39 «Журавлик» на п’ять, років;

– План роботи на навчальний рік та оздоровчий період;

– План роботи педагога щодо організації освітнього процесу;

– Протоколи педагогічної ради, загальних зборів колективу тощо;

– Накази керівника.

4.10.2.Матеріали:

– проблемний (комплексний) аналіз;

– аналіз підсумків діяльності ЗДО № 39 «Журавлик» на навчальний рік та оздоровчий період;

– циклограма внутрішнього контролю ЗДО № 39 «Журавлик» на навчальний рік;

– методика(и) моніторингових досліджень за напрямами діяльності.

V. Kритерії, правила і процедури оцінювання здобувачів дошкільної освіти

5.1. Моніторинг індивідуального розвитку дає змогу визначити рівень компетентнос­ті вихованців відповідно до змісту освітніх напрямів Базового компонента дошкільної освіти.

5.2. Очікувані результати навчання здобувачів дошкільної освіти визначені в освітніх програмах, за якими організовано освітній процес у ЗДО № 39 «Журавлик».

5.3. Методику моніторингу індивідуального розвитку здобувачів дошкільної освіти – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педагогічна рада строком на п’ять років, зберігається в групах і методичному кабінеті у теках відповідно до вікової кате­горії здобувачів освіти.

5.4. Періодичність проведення моніторингу – два рази на рік:

– на початку навчального року (вересень) – проводиться з метою виявлення рівня роз­витку дітей

– у кінці навчального року (березень – квітень ) – з метою порівняльного аналізу ре­зультатів на початок і кінець року.

Можливе додаткове обстеження (в січні) особливостей динаміки розвитку тієї чи тієї ди­тини.      

5.5. Інформація, отримана у процесі моніторингу з подальшим її аналізом, с основою для ухвалення управлінських рішень про підвищення ефективності освітнього процесу.

5.6. Моніторинг проводять вихователі, фахівці – музичні керівники, інструктор з фізичного виховання. Психологічну діагностику розпізнавання психічних процесів, станів, рис і якостей особистості проводить практичний психолог, стану фізичного здоров’я здійснює сестра медична старша.

5.7. Педагоги аналізують результати моніторингу, визначають рівень ефективності педа­гогічних впливів стосовно кожної дитини, вибудовують картину індивідуальної траєкторії роз­витку і оцінюють єдину картину у віковій групі загалом. Роблять висновки і розробляють своє­часні коригувальні дії з наданням рекомендацій батькам або особам, які їх замінюють.

Підсумки Моніторингу дають можливість бачити індивідуальні та групові результати ор­ганізованого педагогами освітнього процесу. Оброблені результати такого аналізу є основою конструювання освітнього процесу на новий навчальний рік, виведення річних завдань тощо.

5.8. Вихователь-методист на основі висновків педагогів розробляє аналітичну довід­ку, в якій визначає причини недостатньо високого рівня освоєння програмного матеріалу за освітніми напрямами; формулює рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу на но­вий навчальний рік та особливостей коригування перспективного плану освітнього процесу у групах.

5.9. Аналітична довідка за результатами Моніторингу вводиться у склад підсумкового ана­лізу діяльності ЗДО № 39 «Журавлик» за навчальний рік, обговорюється на засіданні педа­гогічної ради, що впливає на визначення річних завдань діяльності на новий навчальний рік.

5.10. Проведення процедур Моніторингу, обговорення їх результатів  фіксуються у Плані роботи ЗДО № 39 «Журавлик».

VI. Kритерії, правила і процедури оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників

6.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів ЗДО № 39 «Журавлик» відбуваються під час атестації та міжатестаційного періоду.

6.2. Оцінювання професійної діяльності педагогів під час атестаційного періоду.

6.2.1. Атестаційний період визначається навчальним роком, в який передбачена атестація педагогічного працівника. У цей період відповідно до індивідуального плану підготовки та про­ходження атестації здійснюється система заходів, спрямованих на комплексне оцінювання пе­дагогічної діяльності педагогічних працівників ЗДО № 39 «Журавлик», яке передбачає розгляд матеріалів з досвіду ро­боти, вивчення необхідної документації порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивного оцінювання є все­бічний аналіз освітнього процесу, організованого педагогом, який атестується, вивчення думки батьків та колег тощо.

6.2.2. Характеристика діяльності педагога відповідної кваліфікації визначається відповід­но до Порядку підвищення кваліфікації,

6.2.3. Педагог, який атестується здійснює самоаналіз професійної діяльності, виходячи з:

– динаміки розвитку базових якостей дітей;

– емоційного благополуччя дітей в умовах організованої та самостійної діяльності;

– раціональної організації предметно-просторового розвивального середовища, ство­рення соціальної ситуації розвитку;

– варіативних форм взаємодії з дітьми;

– реструктуризації змісту освітньої діяльності;

– рівня та форми залучення батьків в освітній процес.

6.2.2. Діагностичний матеріал оцінювання індивідуального розвитку професійної компе­тентності педагога – процеси, параметри, критерії, інструменти та методи – затверджує педа­гогічна рада строком на п’ять років, зберігається у методичному кабінеті.

6.3. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційний період.

6.3.1. Оцінювання професійної діяльності педагогів у міжатестаційннй період відбуваєть­ся відповідно до Плану роботи ЗДО № 39 «Журавлик» на навчальний рік та оздоровчий період у процесі тематичного, підсумкового контролю.

6.3.2. Критерії та методи оцінювання професійної діяльності педагогів під час тематично­го контролю розробляються з урахуванням обсягу та змісту теми вивчення.Матеріали зберігаються у методичному кабінеті.

6.3.3. Під час підсумкового контролю за результатами діяльності ЗДО № 39 «Журавлик» за навчальний рік здійснюється анкетування педагогів з метою визначення їхніх професійних потреб, прогно­зування методичної роботи, що дає змогу розробити індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності для кожного педагога та окреслити пріоритети діяльності закладу на наступний навчальний рік.

6.3.4. Методика формування індивідуального проектного плану розвитку професійної компетентності педагога як форма самоаналізу здійснюється відповідно до методичних реко­мендацій, за потребою затверджує педагогічна рада.

6.3.5. Анкети педагогів для прогнозування методичної роботи та узагальнені матеріали ін­дивідуальних проектних планів розвитку педагогів зберігаються у методичному кабінеті.

6.4. Результатом оцінювання професійної компетентності педагога в атестаційний період є підсумки атестації відповідно до порядку підвищений кваліфікації. Результатом оцінювання у міжатестаційний період є побудова індивідуально   проектного плану розвитку професійної компетентності педагога на навчальний рік, в якому передбачена цілеспрямована методична до­помога.

6.5. Документи, які засвідчують проведення процедур оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників:

– План роботи ЗДО № 39 «Журавлик» на навчальний рік та оздоровчий період;

– Індивідуальний план підготовки та проходження атестації;

– протоколи засідання педагогічної ради, атестаційної комісії, атестаційний лист;

– накази керівника.

VII. Умови якісної організації освітнього процесу

7.1. Матеріально-технічні умови.

7.1.1. Безпечність, доступність і комфортність будівлі, приміщення, споруд, обладнання й території.

– Територія та приміщення чисті і охайні. Обладнання території та приміщень справне.

– Територія закладу недоступна для несанкціонованого заїзду транспорту та сторон­ніх осіб. У приміщення закладу допускаються виключно учасники освітнього процесу.

– На території закладу відсутні колючі дерева, кущі, гриби та рослини з отруйними властивостями, зазначені у відповідному Переліку рослин, дерев, кущів з колючими, отруйними плодами (Додаток 1 до Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 24.03.2016 № 234).

– Територія ділянки закладу освітлюється у вечірній та нічний час.

– Систематично (щоденно) здійснюється огляд території щодо її безпечності для освітнього процесу.

 – У ЗДО № 39 «Журавлик» забезпечено архітектурну доступність, приміщення і територія закладу адаптовані до використання учасниками освітнього процесу.

– Групові приміщення для дітей раннього віку розташовані на першому та другому поверхах та забезпечені окремими входами.

– Кожне групове приміщення для дітей певного віку ізольоване від решти групових приміщень.

– Групові та ігрові майданчики облаштовані для ігор та діяльності дітей.

– Майданчики обладнані тіньовими навісами, ігровим та фізкультурно-спортивним обладнанням, що відповідає кількості вікових груп.

– У приміщеннях закладу повітряно-тепловий режим та освітлення відповідає сані­тарним нормам.

– Приміщення прибрані, утримуються в порядку й чистоті. Здійснюється щоденне вологе прибирання та провітрювання усіх приміщень. Меблі, обладнання, опалювальні прила­ди, підвіконня, стіни, ручки дверей тощо щоденно протираються. Столи в ігрових групових при­міщеннях, після кожного прийому їжі миються. Облаштовані туалети, утримуються в належно­му стані.

– У будівлі та на території закладу відсутні ризики травмування учасників освіт­нього процесу,

7.1.2. Групові приміщення, спортивна та музична зали оснащені сучасним обладнанням, меблями та за­собами навчання.

7.1.3. У ЗДО № 39 «Журавлик» дотримуються вимоги охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, пра­вил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

7.2. Освітньо-методичні умови.

7.2.1. Освітній простір групових приміщень, музичної і спортивної зали та інших основних приміщень забезпечує реа­лізацію завдань освітньої програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різ­ними видами компетенцій.

7.2.2. Компоненти предмстно-просторового розвивального середовища у групах відпові­дають освітнім програмам та віковим можливостям дітей (розвивальні осередки), сучасним ви­могам (трансформованість, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпека).

7.2.3. Добір іграшок, посібників та обладнання відповідає встановленим вимогам Переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ від 19 грудня 2017 року № 1633)

7.3. Психолого – педагогічні умови.

7.3.1. Забезпечення емоційного благополуччя через безпосереднє спілкування з кожною дитиною; шанобливе ставлення дорослих до людської гідності кожної дитини, до її почуттів і потреб; формування та підтримка її позитивної самооцінки, впевненості у власних можливос­тях і здібностях.

7.3.2. Використання в освітній діяльності форм і методів роботи з дітьми, що відповіда­ють їхнім віковим та індивідуальним особливостям.

7.3.3. Побудова освітньої діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і можливості кожної дитини.

7.3.4. Підтримка дорослими позитивних, доброзичливих відносин між дітьми, зокрема які належать до різних національно-культурних, релігійних спільнот і соціальних верств, а також мають різні (зокрема обмежені) можливості здоров’я; розвиток у дітей комунікативних зді­бностей, що дають змогу вирішувати конфліктні ситуації з однолітками; розвиток вміння пра­цювати в групі однолітків в різних видах діяльності.

7.3.5. Підтримка ініціативи і самостійності дітей через створення умов для вільного ви­бору специфічних для них видів діяльності, учасників спільної діяльності та спілкування; для прийняття дітьми рішень, прояву своїх почуттів та висловлювання думок; через недирек­тивну допомогу дітям у різних видах діяльності.

7.3.6. Здійснення системної роботи з виявлення, реагування та запобігання булінгу, іншо­му насильству. Захист дітей від усіх форм фізичного і психічного насильства.

7.3.7. Партнерська взаємодія з батьками. Підтримка батьків (законних представників) у вихованні та розвитку дітей, охороні й зміцненні їхнього здоров’я, залучення сімей безпосе­редньо в освітню діяльність.

7.4. Медико-соціальні умови,

7.4.1. Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей.

– Функціонування медичного кабінету з відповідним медичним обладнанням.

– Медичне обслуговування дітей здійснюється медичними працівниками (сестрою медичною старшою) відповідно до її функціональних обов’язків, у разі потреби надається домедична допомога.

– Організація заходів щодо дотримання протиепідемічного режиму.

– Проведення медичними працівниками санітарно-просвітницької роботи (гігієнічне виховання дітей, формування навичок здорового способу житгя тощо) з працівниками закладу і батьками вихованців.

– Планування й проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у різних організацій­них формах.

– Наявність фізкультурно-спортивного обладнання та інвентарю для розвитку рухо­вих якостей здобувачів дошкільної освіти.

– Планування та здійснення медико-педагогічного контролю за організацією фізич­ного виховання (2 рази на навчальний рік).

– Проведення контролю за станом здоров’я дітей, за санітарно-гігієнічним режимом у ЗДО № 39 «Журавлик».

– Надання рекомендацій з режиму адаптації дітей в закладі дошкільної освіти, ви­значення функціональної готовності дітей до навчання у школі тощо.

7.4.2. Створення умов для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Дотримання вимог законодавства щодо впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю харчування продуктів (НАССР) операторами ринку на харчоблоці ЗДО № 39 «Журавлик».

– Забезпечення різноманітного корисного та збалансованого харчування, що відповідає по­требам усіх здобувачів дошкільної освіти.

– Виконання натуральних норм харчування.

– Дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо харчування здобувачів дошкільної освіти.

– Сприяння формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти в процесі організації харчування.

– Здійснення контролю за організацією харчування та дотриманням питного режиму.

7.5. Умови інклюзивної освіти.

– Розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми по­требами.

– Формування команди психолого-педагогічного супроводу та здійснення злагодженої діяльності.

– Облаштування та використання ресурсної кімнати чи осередків.

– Вивчення потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища з урахуванням принципів універсального дизайну тощо.

– Забезпечення гранично допустимої наповнюваності груп за віком.

– Забезпечення здобуття дошкільної освіти вихованцями відповідно до  Базового компоненту дошкільної освіти.

– Забезпечення обладнання освітнього середовища для надання та корекційно-відновлювальних та розвиткових, психолого-педагогічних освітніх послуг.

– Забезпечення формування ключових компетентностей для подальшого самостійного життя, розвиток природніх здібностей і обдарувань, творчого мислення та уяви.

VIII. Cистеми та процеси управління

8.1. Визначеність системи планування та організації діяльності ЗДО № 39 «Журавлик».

8.1.1. Сформована стратегія – Програма розвитку ЗДО № 39 «Журавлик», яка відпові­дає особливостям та умовам діяльності закладу, структурованою за напрямами ді­яльності, чіткою іі вимірюваною, в якій відстежуються перспективність та спрямованість на підвищення якості освітньої діяльності.

Про результати реалізації Програми розвитку звітує директор на засіданні педагогічної ради, загальних зборах (конференції) колективу. Проект нової Програми розвитку розробляє творча група учасників освітнього процесу на основі комплексного самооцінювания, проект об­говорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує керівник.

8.1.2. Сформована тактика діяльності – План роботи закладу дошкільної освіти на на­вчальний рік та оздоровчий період (можуть формуватися окремими планами):

– ураховані визначені у Програмі розвитку перспективні заходи;

– побудована па засадах аналізу підсумків діяльності (щорічного самооцінювання) закла­ду дошкільної освіти за минулий період;

– структура та зміст висвітлює систему роботи усіх структур закладу на вирішення річ­них завдань та процесів його якісного функціонування та розвитку;

– до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів дошкільної освіти.

Результати роботи закладу відповідно Плану розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради, затверджує директор.

8.2. Ефективність кадрової політики:

– укомплектованість кадрами, освітній рівень педагогів; рівень кваліфікації (динаміка зростання числа працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації); динаміка зростання категорійності;

– створення умов для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними пра­цівниками інновацій в освітній процес;

– обговорення питань підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх­ньої творчої ініціативи на засіданні педагогічної ради;

– відзначення, матеріальне та моральне заохочення педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності;

– цілеспрямований методичний супровід професійного зростання педагогів;

– координування діяльності та взаємин педагогів щодо прийняття та реалізації рішень, делегування окремих функцій управління;

– формування та розвиток корпоративної культури.

8.3. Організація єдиного інформаційного простору (розвиток інформаційних систем).

– Сформовані системи інформаційного забезпечення управління ЗДО № 39 «Журавлик» відповідно до визначених умов у розділі VIІ.

– Наявність технологічного обладнання, сайту, програмного забезпечення.

– Наявність загальнодоступних ресурсів (інформаційні стенди, сайт закладу). Зміст ін­формації про діяльність є відповідним вимогам законодавства. Інформація регулярно поповню­ється й вчасно оновлюється.

8.4. Діяльність органів громадського самоврядування.

– Діє вищий орган громадського самоврядування – загальні збори (конференція) ко­лективу та батьків.

– Діє орган самоврядування працівників закладу.

– Діє орган батьківського самоврядування.

– Органи громадського самоврядування діють відповідно до законодавства. Освітні та соціальні ініціативи, висунуті чинними органами, підтримує керівництво.

ІХ. Система й механізми забезпечення академічної доброчесності

9.1. Система та механізм забезпечення академічної доброчесності визначається спеціальним Положенням про дотримання академічної доброчесності працівниками  закладу дошкільної освіти  № 39 «Журавлик», схваленим педагогічною радою (протокол №  від .06.05.2021 р.) та затверджене наказом по  закладу дошкільної освіти № 39 «Журавлик» від 06.05.2021 № 71.

Коментарі Вимкнено до Положення про ВСЯЗО ЗДО №39