Головна сторінка Карта сайту RSS-стрічка

Заклад дошкільної освіти №39 комбінованого типу Ужгородської міської ради Закарпатської обл.

08.07.2024р.Понеділок.СНІДАНОК: Омлет драчена. Хліб. Салат з капусти та моркви. Чай з лимоном. . ОБІД: Суп кабачковий зі сметаною. Хліб. Відбивна з філе курки панірована в сухарях. Каша пшенична. Свіжий огірок. . . .. ВЕЧЕРЯ: Пудинг сирно-яблучний. Узвар.

Заклад дошкільної освіти №39 «Журавлик»

 Н А К А З

06.05.2021                                         м. Ужгород                                №  71

Про затвердження Положення
про академічну доброчесність
учасників освітнього процесу ЗДО №39

   На виконання ст. 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, рішення педагогічної ради (протокол №3 від 06.05.2021), з метою дотримання професійних стандартів та етичних принципів учасників освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про академічну доброчесність у ЗДО №39 (додаток до наказу).

2. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності в складі:

голова комісії – Фучко О.М., директор;
члени комісії: Машкара М.М.., вихователь-методист,
Бертич Т.Й.., голова профкому, вихователь,
Гошко О.В.., вихователь,
Молнар Л.В.., практичний психолог,
Пельо А.М.., вихователь,
Орос М.І, представник батьківської громадськості,

3. Довести дане Положення до педагогічних працівників закладу.

4. Опублікувати даний наказ на сайті закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                                             О.М.Фучко

З наказом ознайомлені :       ____________________________М.М.Машкара            _________________ М. І.Орос

_________________________Т.Й.Бертич          _________________________О.В.Гошко

_________________________-_ Л.В.Молнар    ________________________ А.М.Пельо

                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток до наказу № 71

                                                                                                             від 06.05.2021   

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу
закладу дошкільної освіти №39 м.Ужгорода «Журавлик»
Ужгородської міської ради Закарпатської області

І. Загальні положення

1.1. Положення   про   академічну   доброчесність узакладі дошкільної освіти №39 м.Ужгорода (далі -Положення) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками закладі дошкільної освіти №39 м.Ужгорода (далі – ЗДО №39), батьками  та здобувачами дошкільної  освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі і Конвенції ООН «Про права дитини»,  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту ЗДО №39 , Правил внутрішнього розпорядку ЗДО №39, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

1.3.   Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності   ЗДО №39 (освітній, виховній тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, батьками та здобувачами дошкільної освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Педагогічні працівники усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу ЗДО №39 зобов’язуються виконувати норми даного Положення.

1.5. Норми цього Положення закріплюють правила поведінки безпосередньо у двох основних сферах – освітній (навчальній) та виховній (морально-психологічний клімат у колективі).

ІІ. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу(працівники управління освіти, закладу дошкільної освіти, керівник закладу освіти, представники батьківської громадськості)  під час навчання, виховання з метою забезпечення довіри до результатів навчання та виховання..

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в   ЗДО № 39 необхідно дотримуватися наступних принципів: демократизму, законності, соціальної справедливості, рівноправності, професіоналізму та компетентності, партнерства і взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості та прозорості, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

2.3.   ЗДО №39 здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об’єднань та рухів у будь-якій формі організації.

2.4. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

 • Дотримання Конвенції ООН « Про права дитини»;
 • дотримання норм Конституції України;
 • дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;
 • дотримання загальноприйнятих етичних норм;
 • дотримання норм законодавства України про авторське право;
 • повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров’я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
 • якісне, вчасне та результативне виконання своїх функціональних обов’язків;
 • впровадження у свою діяльність інноваційних методів навчання;
 • підвищення своєї кваліфікації відповідно до вимог законодавства;
 • дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів тощо;
 • нерозголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та іншого виду інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;
 • використання у роботі та надання достовірної інформації;
 • несення відповідальності за порушення академічної доброчесності;
 • негайне повідомлення адміністрації   ЗДО №39 у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу захищеним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.
 • Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку,трудової дисципліни, корпоративної етики;

ІІІ. Організація роботи Комісії з питань академічної доброчесності

3.1. З метою виконання норм цього Положення в ЗДО №39 створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія).

3.2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції адміністрації   ЗДО №39 щодо накладання відповідних санкцій.

3.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законодавством у сфері освіти, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ЗДО №39, Правилами внутрішнього розпорядку ЗДО №39  та цим Положенням.

3.4. Склад Комісії затверджується наказом директора   ЗДО №39 за поданням рішення педагогічної ради ЗДО №39. Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

3.5. Будь-який працівник ЗДО №39, батьки здобувача дошкільної освіти ЗДО №39може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

3.6. Комісія зі свого складу обирає голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності голови його обов’язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки, визначені планом роботи, та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.
Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

3.8. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує голова та секретар.

3.9. Комісія не менше одного разу на рік звітує про свою роботу перед педагогічною радою ЗДО №39.

3.10. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

3.11. На засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.

3.14. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішення у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.15.   Повноваження Комісії:

 • одержувати, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
 • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти;
 • ініціювати, проводити та підтримувати дослідження з академічної доброчесності, якості освіти;
 • готувати пропозиції щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню та виховну діяльність ЗДО №39;
 • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення;

ІV. Відповідальність за порушення академічної доброчесності

4.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України.

4.2. Формами проявів академічної недоброчесності є:

 • академічний плагіат;
 • академічне шахрайство;
 • виконання на замовлення та (або) продаж академічних текстів (контрольних робіт, досліджень);
 • порушення методики виконання досліджень;
 • академічна фальсифікація та фабрикація – публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;
 • приписування результатів колективної діяльності одній або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів;
 • наукової чи навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту;
 • академічний обман;
 • академічне хабарництво;
 • конфлікт інтересів;
 • приватний інтерес;
 • службова недбалість;
 • зловживання впливом.

4.3. Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.
Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.
Перевірці на академічний плагіат підлягають:
навчальні (доповіді, реферати тощо), науково-методичні праці (підручники, навчальні посібники, конспекти уроків та виховних заходів, що готуються до друку, рукописи статей, тези доповідей, які надсилаються до редакцій фахових видань).
Організацію перевірки вищезазначених матеріалів здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи.

Форми академічного плагіату:

 • використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;
 • цитування матеріалу, створеного іншою особою, як
 • опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
 • спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;
 • представлення в якості власного твору (есе, дослідницької роботи, творчого проекту, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв’язки.

4.4. Академічний обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (творчої) діяльності чи організації освітньої процесу.

4.5. Академічне хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі. В свою чергу, неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

4.6. Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

4.7. Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

4.8. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

 • дисциплінарна;
 • адміністративна та кримінальна;
 • відмова у встановленні педагогічної категорії чи присвоєнні педагогічного звання;
 • позбавлення встановленої педагогічної категорії   чи   присвоєного педагогічного звання;
 • інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкцій, в т.ч. звільнення з ЗДО №39, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності.

V. Попередження академічної недоброчесності

5.1. Для попередження недотримання норм та правил академічної доброчесності у ЗДО №39 використовується наступний комплекс профілактичних заходів:

 • інформування педагогічних працівників та батьків про необхідність дотримання правил академічної доброчесності, професійної етики;
 • розповсюдження методичних матеріалів;
 • ознайомлення  педагогічних працівників із цим Положенням;

VІ. Заключні положення

6.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної   ради   ЗДО №39 та вводиться в дію наказом директора ЗДО №39.

6.2.   Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради ЗДО №39 та вводяться в дію наказом директора ЗДО №39.

Коментарі Вимкнено до Положення про академічну доброчесність